Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
środa,29 czerwca
Imienieny:
Benita, Piotr, Paweł‚
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek
Uchwałą nr V/36/2003 z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutów Sołectw gminy Nowa Wieś Lęborska
Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska nadała statuty o następującej treści:


Załącznik nr 10 do Uchwały nr V/ 36/2003
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 18 lutego 2003 roku
STATUT SOŁECTWA


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Ogół mieszkańców sołectwa Lubowidz stanowi samorząd mieszkańców
sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi

Sołectwo Lubowidz

§ 2

Terenem działania sołectwa są wsie : Lubowidz, Ługi, Jamy.

§ 3
1. Sołectwo Lubowidz jest jednostką pomocniczą gminy,
której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową
gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Samorząd mieszkańców sołectwa Lubowidz działa na podstawie przepisów
prawa, a w szczególności :
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z póż.zm.)
- statutu gminy Nowa Wieś Lęborska,
- niniejszego statutu.

§ 4
Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.

§ 5
W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.§ 6
Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy.

§ 7
Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa.ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA


§ 8

Samorządowymi władzami sołectwa są :

1. Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa.
2. Sołtys – organ wykonawczy sołectwa.
3. Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa w funkcjach wykonawczych.

§ 9
Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, licząc od daty ich wyborów.

§ 10
Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.


ROZDZIAŁ III
ZEBRANIE WIEJSKIE


§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców. Do zebrania wiejskiego należy w szczególności :

1. Uchwalenie najpóźniej do 30 września każdego roku wniosków w celu
rozpatrzenia ich przez Radę Gminy i ewentualne ich uwzględnienie w budżecie
gminy Nowa Wieś Lęborska na następny rok.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach :
1) planu miejscowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości
środowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy
społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa.
4. Wybór i odwołanie władz sołectwa.

§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.

1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy
sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do :
1) zabierania głosu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
3) głosowania,
4) składania oświadczeń,
5) żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia,
3. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć „z urzędu” przedstawiciele Rady Gminy,
zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

§ 13
Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

1. Z własnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady Sołeckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w
zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.

§ 14
Ważność zebrania wiejskiego i prawomocność uchwał.

1. Wymagane „quorum” dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowania uchwał
wynosi co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w II
terminie, które może odbyć się w tym samym dniu po upływie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualność II terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim
uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, wyjąwszy
przeprowadzenie wyborów oraz odwołanie sołtysa jak i członków Rady Sołeckiej,
4. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba
głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”.

§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa lub uzasadnionej niemożności prowadzenia obrad,
zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub
inny wybrany przez zebranie członek rady.
3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami przekazywane do
urzędu gminy,

§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w roku,
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w
sposób przyjęty w sołectwie,
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Wójta
winno odbywać się w terminie 7 dni od doręczenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.


ROZDZIAŁ IV
SOŁTYS I RADA SOŁECKA


§ 17
1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności :

1) zwoływanie zebrań wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie
gospodarki i warunków życia w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,

2. Na zebranie wiejskie sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

§ 18
Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką.
Rada Sołecka składa się z 4 do 10 osób, o ilości osób decyduje zebranie wiejskie.
2. Skład Rady Sołeckiej :
1) przewodniczący Rady Sołeckiej zwany sołtysem,
2) z-ca przewodniczącego Rady Sołeckiej o ile postanowi o tym zebranie
wiejskie,
3) członkowie,
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.
Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy sołtys, lub osoba wyznaczona przez sołtysa z Rady
Sołeckiej.
5. Rada Sołecka w szczególności :
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy
samorządu,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wystąpienia mieszkańców w sprawach
dotyczących sołectwa,
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań
samorządu,
5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
6) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań,
6. Na zebraniu wiejskim sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.


ROZDZIAŁ V
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ


§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Wójt określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa informuje mieszkańców
sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodniczącego przez
zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta członek Rady Sołeckiej poprzedniej
kadencji.

§ 21
1. Dla dokonania ważnego wyboru władz sołectwa wymagana jest osobista
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w
nowym terminie są przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu.

§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród
uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy :
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 23
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków
Rady Sołeckiej przeprowadza się odrębnie.
3. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie może być osoba skazana
za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa, a następnie
przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.


§ 24
Za wybranych uważa się kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 25
Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
ROZDZIAŁ VI
ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ


§ 26
1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję
zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź Rady Sołeckiej w całości
albo poszczególnych członków rady zwołuje Wójt , ustalając : miejsce, dzień,
godzinę zebrania.
3. Wnioski o odwołanie mogą być kierowane do Rady Gminy bądź też Wójta.
4. O odwołanie mogą występować :
1) Rada bądź Wójt,
2) organizacja społeczna, stowarzyszenie, instytucja gospodarcza bądź
społeczna działająca na terenie sołectwa,
3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30 %mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje się biegu.
Rozpatrywane są wnioski :
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego,
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii
społecznej,
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się
bez usprawiedliwionych przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji
zainteresowanego.
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu
zebranie powołuje „Komisję odwoławczą”, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenie głosowania odwoławczego.
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców
sołectwa.
10. Sołtys (członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji z
pełnionej funkcji.
11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność
sprawowania urzędu przez sołtysa (członka Rady Sołeckiej) jest równoznaczne
z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzupełniających na wymienione
funkcje.

ROZDZIAŁ VII
KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA


§ 27
Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje Rada Gminy.

§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania i organizacji sołectwa.

§ 29
Wójt, jeżeli uzna uchwały sołectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ